Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid


Veronica NAIL-PRODUCTS geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Veronica NAIL-PRODUCTS. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

OVER GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met behulp van software, waaraan periodiek functionaliteiten worden toegevoegd, die geüpdatet en onderhouden wordt door derde partijen om de beste gebruikerservaring te waarborgen. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onzedienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden mogelijk voor deze partijen inzichtelijk. Deze partijen hebben dan ook mogelijk toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplichten ze zich om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Veronica NAIL-PRODUCTS behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Veronica NAIL-PRODUCTS houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegeven, zoals facturen t.b.v. de belastingwetgeving. Overige persoonsgegevens worden echter niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. 

Webhosting en e-mail

Voor het kunnen tonen van onze website en u te kunnen informeren over uw bestelling, neemt Veronica NAIL-PRODUCTSwebhosting- en emaildiensten af bij een derde partij. Deze partij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Ook verplicht zich deze partij passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen en is op grond van een verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van deze partij, die uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden zal gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan echter voor uw belevenis van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door deze externe partij beveiligd opgeslagen. Veronica NAIL-PRODUCTS maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Veronica NAIL-PRODUCTS behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betaalproviders

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van betaalproviders. Deze betaalprovidersverwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Ook deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerd) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van deze betaalprovidersdienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. De betaalprovidersbewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Wij verzamelen beoordelingen op onze webwinkelplatform, op Google zoekmachine en via platform van FeedbackCompany. Voor plaatsen van uw beoordeling op onze webwinkelplatform worden dezelfde gegevens (naam en emailadres) toegepast, zoals al bekend op uw klantaccount t.b.v. orderverwerking. Middels uw beoordeling op Google zoekmachine deelt u met ons uw naam, zoals door u gekozen op uw Google account. Als u een beoordeling achterlaat via FeedbackCompany dan bent u verplicht uw naam, e-mailadres, geslacht op te geven. FeedbackCompany deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. 

FeedbackCompany publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In het geval dat wij u uitnodigen om een beoordeling achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met FeedbackCompany. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een beoordeling achter te laten. FeedbackCompany heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. FeedbackCompany behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan FeedbackCompany toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor FeedbackCompany derden inschakelt.

In sommige gevallen kan FeedbackCompany of gemachtigde derde inzake klachtbemiddelling contact met u opnemen om een toelichting op uw beoordeling te geven.


Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van een vervoerder voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens, e-mailadres met deze vervoerder delen. De vervoerder gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat deze vervoerder onderaannemers inschakelt, stelt Veronica NAIL-PRODUCTS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de administratieve diensten van een derde partij. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, deze partij heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Tevens is deze partij tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Ook worden uw persoonsgegevens niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen een deel van onze artikelen via andere online platformen. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt deze uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Veronica NAIL-PRODUCTS of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onzedienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser enbesturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

PROTOCOL MELDPLICHT DATALEKKEN EN REGISTER DATALEKKEN 

Veronica NAIL-PRODUCTS heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een eventueel verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Desondanks kan een datalek zich toch voordoen. Hiervoor hanteert Veronica NAIL-PRODUCTS een ‘Protocol meldplicht datalekken en Register datalekken ‘, waarbij tevens een stappenplan geldt, zodat schade zoveel als mogelijk beperkt kan worden. Op het moment dat een datalek zich voordoet, handelt de Veronica NAIL-PRODUCTS conform het protocol datalekken. Ieder datalek binnen wordt geregistreerd in het register datalekken. Ieder datalek moet worden gemeld aan de AP (Autoriteit Persoonsgegevens), tenzij het nietwaarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 

UW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepe. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Veronica NAIL-PRODUCTS in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens:

Veronica NAIL-PRODUCTS
V. Hopstaken, Bosserstraat 1, 6014RD Ittervoort
info@veronicanailproducts.nl