GHS-symbolen op nagelproducten / cosmetische producten

In het artikel ‘Etikettering van cosmetische producten’ bespraken we de informatie die etiketten van nagelproducten moeten bevatten om veilig gebruik te garanderen. Naast cosmetische voorschriften zijn er echter ook algemene veiligheidsvoorschriften waarmee rekening gehouden dient te worden. Wist u namelijk dat sommige nagelproducten licht ontvlambaar zijn? Om u te informeren over de gevaarlijke eigenschappen van stoffen en mengsels wordt het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) gebruikt. In dit artikel zullen we kort uitleggen welke GHS-symbolen u op de etiketten van uw nagelproducten kunt tegenkomen en wat deze betekenen voor uw veiligheid en die van uw klanten.

Verordening

Net zoals voor de etikettering van cosmetische producten een speciale cosmeticaverordening is opgesteld, is dat ook het geval bij de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De verordening, die evenals de cosmeticaverordening voor alle landen in de EU geldt, is dan ook in alle officiële talen van de Europese lidstaten te vinden via deze link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1272.

Deze verordening dient om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu te waarborgen. Om dit te bewerkstelligen op wereldwijd niveau en tevens de wereldwijde handel te vergemakkelijken is het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) opgesteld. We zullen hieronder aan de hand van twee etiketten van nagelproducten de belangrijkste waarschuwingen die van toepassing zijn op deze producten doornemen.

Gezondheidsgevaren

Symbool: acute toxiciteit, huidirritatie, oogirritatie, huidsensibilisatie, specifieke doelorgaantoxiciteit, irritatie van de luchtwegen en narcotische werking.

Het eerste symbool dat we tegenkomen op onderstaande etiketten is het uitroepteken, GHS07. Dit symbool kan waarschuwenvoor acute toxiciteit, huidirritatie, oogirritatie, huidsensibilisatie, specifieke doelorgaantoxiciteit, irritatie van de luchtwegen en narcotische werking.

 Ontvlambare vloeistoffen

Het tweede symbool dat beide etiketten bevatten is de vlam, GHS02. Dit symbool wordt toegewezen aan ontvlambare stoffen, in het geval van nagelproducten voornamelijk vloeistoffen. Tot deze klasse behoren vloeistoffen waarvan het vlampunt niet hoger is dan 60 graden Celsius.

Symbool: ontvlambare stoffen.

 

Waarschuwingen en maatregelen 

Op beide etiketten worden de gezondheidswaarschuwingen in de tekst boven de symbolen beschreven.

 

 

Nagel cleanser

We zien als eerste het advies om, mocht er medisch advies ingewonnen moeten worden, de verpakking of het etiket ter beschikking mee te nemen. Vervolgens wordt geadviseerd de producten buiten bereik van kinderen te houden en het etiket voor gebruik te lezen. Indien u GHS-symbolen op een etiket of verpakking signaleert, is dit natuurlijk altijd sterk aan te bevelen!

Na een aantal waarschuwingen met betrekking tot ontvlambaarheid: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakten – niet roken en explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-apparatuur gebruiken.

Hierop volgt de waarschuwing inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel te vermijden en beschermende kleding voor handen, ogen, lichaam en gelaat te dragen.

Door middel van hoofdletters wordt vervolgens nadruk gelegd op waarschuwingen voor huid- en oogirritatie. Hier worden volgens de in de verordening opgestelde maatregelen aan gekoppeld, zoals verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en contactlenzen verwijderen.

Algemene veiligheidsvoorschriften zijn deze producten achter slot te bewaren en de inhoud/verpakking af te voeren bij het chemisch afval. 

Tenslotte wordt nog eenmaal genoemd dat het product licht ontvlambaar en irriterend voor de ogen kan zijn en dat dampen slaperigheid en duizeligheid kunnen veroorzaken.

Etiket ' Acryl vloeistof ' 

Acryl vloeistof

Op het etiket van de acryl vloeistof wordt als eerste vermeld dat zowel de vloeistof als de daarbij behorende damp licht ontvlambaar zijn. Bovendien kan het product huidirritatie en een allergische huidreactie veroorzaken. Daarnaast kan het ernistige oogirritatie veroorzaken, schadelijk zijn in bij inademing en irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Uiteraard wordt ook hier weer aangeraden het product buiten bereik van kinderen te houden.

Omdat het ook hier een licht ontvlambaar product betreft wordt wederom aangeraden het product verwijderd te houden van bronnen die de vloeistof of damp zouden kunnen laten ontvlammen.

Wat betreft gezondheidsgevaren wordt ook hier aangeraden inademing en contact met ogen, huid of kleding te vermijden. Hierop volgen net als bij het etiket van de nagel cleanser de bijbehorende maatregelen zoals beschermende kleding dragen en de ogen afspoelen met water. Extra aanvulling is hier bij contact met het lichaam een arts te raadplegen. Tevens wordt men er iets verderop voor gewaarschuwd dat herhaalde blootstelling een droge of gebarsten huid kan veroorzaken. Direct contact met de huid wordt afgeraden.

Voor wat betreft opslag van het product wordt in dit geval aangeraden het product op een goed geventileerde en koele plaats te bewaren. 

Ten slotte wordt vermeld dat het product alleen voor professioneel gebruik bedoeld is en wordt aangeraden de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. 

Conclusie

Wellicht schrikt u bij het lezen van al deze waarschuwingen die kunnen duiden op ernstige gevaren van het gebruik van bepaalde producten. Realiseert u zich echter dat deze waarschuwingen een voorzorgsmaatregel zijn en bedoeld zijn om uw veiligheid en die van uw klanten te garanderen. U werkt met producten die realitische gevaren met zich mee brengen, maar als u de etiketten en gebruiksaanwijzingen zorgvuldig leest en hiernaar handelt, hoeft u zich absoluut niet gehinderd te voelen in het gebruik van deze producten. Het GHS is niet voor niets opgesteld om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen. Dat u zich bewust bent van de gevaren en alle bijbehorende veiligheidsmaatregelen treft is voor zowel u als uw klanten wel zo’n prettig idee!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen m.b.t. de nagelproducten van Veronica NAIL-PRODUCTS of een ander cosmetische product? We helpen u graag verder! Door onze jarenlange ervaring binnen de branche van cosmetiche en aanverwante producten, adviseren we u graag. Neem contact met ons op.